Information For The ‘Real Reflector’ From Latvia Website

Information For The ‘Real Reflector’ From Latvia Website

Table of Contents

Original from http://www.ptac.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) divu gadu laikā ir veicis kontroles projekta pasākumus par atstarotājiem.

Apkopojot un izanalizējot projekta rezultātus, galvenie secinājumi ir šādi:

• Piedāvājot atstarotājus tirgū, tie netiek identificēti kā individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk- IAL);

• Atstarotājiem nav CE marķējums, vai nav ievērotas tā proporcijas, līdz ar to nav ievērotas normatīvo aktu prasības;

• Atstarotāji nav nodrošināti ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavotu informāciju valsts valodā par atstarotāju lietošanu, uzglabāšanu, tīrīšanu u.t.t.

• Atstarotāji nav nodrošināti ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem atkarībā no IAL kategorijas;

• preces nosaukums nereti tiek mainīts un patērētājs tiek maldināts:

PTAC ir konstatējis, ka Latvijas veikalos bieži tiek tirgoti neatbilstoši atstarotāji. Tirgū konstatēti gaismu atstarojoši priekšmeti, kas nav paredzēti gājējiem, bet gan dažādu telpu un izklaides pasākumu noformējumam vai arī kā modes un dizaina aksesuāri, kā arī īpaši atstarotāji gājējiem. Pirmie, ir lētāki un tāpēc arī pieprasītāki izplatītāju vidū. Diemžēl tie ne vienmēr tiek izmantoti paredzētajam mērķim. Reklāmu pasūtītāji tos bieži vien ar savu uzdrukāto simboliku izdala par brīvu kā atstarotājus, bet negodprātīgākie tirgotāji arī pārdod veikalos.

• netiek izprasta atbildība par preces – atstarotāja, kuram ir minimāla atstarošanas spēja, izplatīšanu, tādējādi apdraudot patērētāju drošību, jo īpaši ņemot vērā to lietošanu diennakts tumšajā laikā.

 

Tuvojoties rudens un ziemas sezonai, PTAC atgādina, ka atstarotāji ir IAL, līdz ar to prasības tiem nosaka 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 74 „Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” (turpmāk – NOTEIKUMI).

Saskaņā ar NOTEIKUMU 8.punktu ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nosaka IAL kategoriju. Atkarībā no IAL kategorijas, ražotājs vai tā pilnvarotais veic noteiktu atbilstības novērtēšanas procedūru.

Pirmās kategorijas IAL – A modulis, procedūra aprakstīta NOTEIKUMU 2.1.nodaļā. Līdz ar to atstarotāju atbilstības apliecinoši dokumenti ir:

– tehniskā dokumentācija;

– atbilstības deklarācija.

Otrās kategorijas IAL – B + C modulis, procedūra aprakstīta NOTEIKUMU 2.2. un 2.3.nodaļās. Līdz ar to atstarotāju atbilstības apliecinoši dokumenti ir:

– tehniskā dokumentācija;

– tipa pārbaudes sertifikāts;

– atbilstības deklarācija.

Saskaņā ar NOTEIKUMU 41.punktu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis katru IAL (atstarotāju) un tā iepakojumu marķē ar CE marķējumu tā, lai marķējums būtu labi saskatāms un salasāms, kā arī nenodzēšams visā IAL izmantošanas laikā. CE marķējuma proporcijas un lielumu nosaka NOTEIKUMU 44., 45. punkts, kā arī NOTEIKUMU 2.pielikums.

Saskaņā ar NOTEIKUMIEM, piedāvājot tirgū IAL (atstarotāju), tiek nodrošinātas visas šo NOTEIKUMU 57.punktā noteiktās prasības.

IAL ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam ir jānodrošina sekojošas dokumentācijas pieejamība tirgus uzraudzības iestādēm:

1. tehniskā dokumentācija, kurā ir IAL vispārīgs apraksts un darbību apraksts, ko nosaka MK noteikumi;

2. atbilstības deklarācija;

3. tipa pārbaudes sertifikāts (II kategorijas IAL);

PTAC informē, ka bezmaksas konsultācijas ir iespējas saņemt piezvanot pa tālruni 67388646. Papildus Jūs interesējošo informāciju, kā arī iepazīties ar normatīviem aktiem ir iespējams PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv sadaļā Normatīvi un Informācija uzņēmējiem (Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem- Individuālie aizsardzības līdzekļi).
Drošs atstarotājs nepieciešams katram Latvijas iedzīvotājam- rūpēsimies kopā par mūsu sabiedrības drošību!

Information For The ‘Real Reflector’ From Latvia Website

Send us a message